ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดกันแล้วครับ NVDA 2016.2 ซึ่งเป็นรุ่นที่สองของปีนี้ ตามนโยบายการ update โปรแกรมของผู้พัฒนา โดยใน NVDA รุ่นใหม่นี้มี feature ใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ ดังนี้

 • ถ้าผู้ใช้เปิดการอ่านการสะกดคำผิดในการตั้งค่าการจัดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ข้อความในโปรแกรมที่รองรับการตรวจการสะกดคำ อย่างเช่น Microsoft Word หากผู้ใช้พิมพ์ตัวสะกดในคำนั้นๆ ผิดจะมีเสียงแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รู้ ผู้ใช้สามารถปิด obtion นี้ได้ในการตั้งค่าคีย์บอร์ด
 • NVDA สามารถอ่าน Grammar errors ใน Microsoft Word ได้แล้ว ผู้ใช้สามารถปิดการอ่านนี้ได้ในการตั้งค่าการจัดรูปแบบเอกสาร
 • เมื่อผู้ใช้กดคำสั่งรายงานรูปแบบตัวอักษร (NVDA+f) ติดกัน 2 ครั้ง NVDA จะแสดงข้อมูลรูปแบบตัวอักษรในเบราว์โหมด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เคอร์เซอร์เลื่อนอ่านได้
 • ใน Microsoft Excel NVDA สามารถอ่านระดับ และการยุบหรือขยายของกลุ่มเซลล์ใน spreadsheets ได้
 • ใน Microsoft Excel 2010 เป็นต้นไป NVDA สามารถอ่านการแรเงาและการไล่ระดับสีของเซลล์ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการอ่านสีในการตั้งค่าการจัดรูปแบบเอกสารของผู้ใช้
 • ใน Microsoft Excel NVDA จะอ่านตำแหน่งของเซลล์ที่เป็นหัวข้อก่อนที่จะอ่านข้อความในเซลล์นั้น เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ใช้ระหว่างเซลล์ที่เป็นหัวข้อและเซลล์ที่เป็นเนื้อหา
 • เมื่อผู้ใช้อยู่ในเบราว์โหมด ใน Internet Explorer และใน MSHTML control อื่นๆ ผู้ใช้สามารถใช้การสำรวจโดยใช้ตัวอักษรเพื่อไปยัง annotation (a หรือ shift+a) เพื่อไปที่ข้อความที่ถูกแทรกหรือถูกลบได้
 • เมื่อผู้ใช้พยายามจะใช้การสำรวจโดยใช้ตัวอักษรเพื่อไปยังองค์ประกอบต่างๆ ในเอกสารซึ่งไม่รองรับการสำรวจโดยใช้ตัวอักษร NVDA จะแจ้งผู้ใช้ว่าไม่รองรับการสำรวจโดยใช้ตัวอักษรในเอกสารนี้ แทนการแจ้งผู้ใช้ว่าไม่มีองค์ประกอบเหล่านั้นในเอกสาร
 • ใน Microsoft Excel เมื่อผู้ใช้ใช้รายการองค์ประกอบเพื่อค้นหา sheets ในไฟล์นั้น sheets ซึ่งมีแผนผังเพียงอย่างเดียวจะถูกแสดงในผลการค้นหาด้วย
 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการของ Adobe Flash ใน Mozilla Firefox
 • ใน Google Chrome หรือ browser ที่ใช้ Chrome เป็นฐาน สามารถใช้เบราว์โหมดเพื่ออ่านข้อความซึ่งอยู่ใน dialog หรือ application ได้
 • ใน Google Chrome หรือ browser ที่ใช้ Chrome เป็นฐาน ผู้ใช้สามารถสลับเป็นเบราว์โหมดใน web dialog หรือ application ได้ทันที
 • ใน Microsoft Word NVDA จะไม่ค้างในตารางขนาดใหญ่ ไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดหรือปิดการอ่าน table row/column headers
 • เมื่อผู้ใช้เปิดใช้เบราว์โหมดใน Microsoft Word คำสั่งย้ายไปยังส่วนต้นขององค์ประกอบและย้ายออกจากองค์ประกอบสามารถใช้กับตารางในเอกสารได้

หมายเหตุ: จากการทดลองใช้งานการแจ้งเตือนการสะกดคำผิด ผู้เขียนพบว่า NVDA สามารถแจ้งเตือนการสะกดคำผิดในภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์คำว่า Hello ผิดเป็น Helo เมื่อกดปุ่มเว้นวรรค NVDA จะแจ้งเตือนว่ามีการสะกดคำผิดทันที แต่ในภาษาไทย ผู้เขียนทดลองพิมพ์คำว่า สวัสดี ซึ่งเป็นการสะกดที่ถูกต้อง กลับพบว่า เมื่อผู้เขียนกดปุ่มไม้หันอากาศ NVDA แจ้งเตือนว่ามีการสะกดคำผิด ซึ่งผู้เขียนไม่แน่ใจว่า มีสาเหตุมาจาก NVDA ยังแจ้งเตือนการสะกดคำในภาษาไทยได้ไม่ดี หรือมีสเหตุมาจาก Microsoft Word จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ ณ ที่นี้

update: เนื่องจาก NVDA รุ่น 2016.2 ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดมี bug ในการใช้งานร่วมกับ Microsoft Word กล่าวคือ ผู้ใช้ที่ใช้ NVDA และ Microsoft Word บน Windows XP พบปัญหา ไม่สามารถใช้งาน Microsoft Word ได้เมื่อมีการเปิดใช้ NVDA อยู่ และมีการพบปัญหาเกี่ยวกับ feature การอ่าน Grammar Errors ใน Microsoft Word ซึ่งเพิ่งมีการเพิ่ม feature ดังกล่าวเข้ามาในรุ่น 2016.2 เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถใช้ NVDA ร่วมกับ Microsoft Word ได้ ผู้พัฒนาจึงปล่อย NVDA รุ่น 2016.2.1 ออกมาเพื่อแก้ไข bug ดังกล่าว โดยมีการตัด feature การอ่าน Grammar Errors ออกไปด้วย

หากใครยังไม่ได้อัพเดต NVDA ให้เป็นรุ่น 2016.2 รุ่นล่าสุด ก็สามารถกดเช็กอัพเดตกันได้จากในเมนู help ของ NVDA หรือจะเข้าไปโหลดจากหน้า download ก็ได้เช่นกัน

ที่มา - เอกสาร What's New in NVDA ที่เข้าถึงได้จาก NVDA เมนู